Dernek Nedir? Nasıl Kurulur?

Dernekler, kazanç paylaşımı dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur

DERNEK KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-) Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu
(Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de örneği bulunan),
2-) Dernek kurucuları tarafında her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü,
3-) Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
4-) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,
5-) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
6-) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
7-) Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname).

Başvuru sahibi yukarıdaki belgeleri mülki idare amirliğine vererek derneğe tüzel kişilik kazandırmış olurlar.

Derneklerin tüzel kişiliklerinin devam edebilmesi için kuruluşundan itibaren ilk 6 ay içerisinde genel kurul yapıp, zorunlu organlarını oluşturmaları gerekmektedir. Buradaki genel kurulunu ya Olağan Genel Kurul şeklinde ya da TMK 76 ‘ya göre Toplantısız ve Çağrısız Kararla yapması gerekmektedir.

Kaynak: Dernek Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

Bir cevap yazın