MSSQL Cursor Fetch ile Döngü Kullanımı

Kullandığımız veritabanı adını TestDB olarak yazdık. Ardından Create Procedure diyerek SP_Test adında bir stored procedure olusturduk. Bu procedure için 2 tane parametre (@TCKimlikNo , @Adi) kullanıyor.
Kisi tablosundaki her bir kaydın TcNo sunu ve Ad’nı alıp döngü içinde gezerek Kullanıcı tablosundaki mail adreslerini null yapıyoruz.

[code lang=”sql”]
USE [TestDB]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Test]
AS

DECLARE @TCKimlikNo INT
DECLARE @Adi NVARCHAR (100)

DECLARE CRS_Test CURSOR FOR
select TcNo, Ad from Kisi

OPEN CRS_Test

FETCH NEXT FROM CRS_Test INTO @TCKimlikNo, @Adi
WHILE @@FETCH_STATUS =0
BEGIN
update Kullanici set Mail=null where TcNo=@TCKimlikNo and Ad=@Adi
FETCH NEXT FROM CRS_Test INTO @TCKimlikNo, @Adi
END

CLOSE CRS_Test

DEALLOCATE CRS_Test

“MSSQL Cursor Fetch ile Döngü Kullanımı” üzerine 1 yorum.

Bir cevap yazın