USE [HeroDB]
GO 
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_HeroMail]
AS

DECLARE @ParametersOne INT
DECLARE @ParametersTwo INT


DECLARE CRS_Hero CURSOR FOR
select  TcNo,Ad  from Kisi 

CREATE TABLE TempKisiler(
	[ParameterOne] [int] NOT NULL,
	[ParameterTwo] [int] NULL,
	[ParameterThree] [nvarchar] (100) NULL,
	[ParameterFour] [nvarchar] (100) NULL,
 )

OPEN CRS_Hero

FETCH NEXT FROM CRS_Hero INTO @ParametersOne,@ParametersTwo
WHILE @@FETCH_STATUS =0
	BEGIN
	insert into TempKisiler
	Select * from TempKullanici where TcNo=@ParametersOne and Ad=@ParametersTwo
    FETCH NEXT FROM CRS_Hero INTO @ParametersOne,@ParametersTwo
    END
	
CLOSE CRS_Hero

DEALLOCATE CRS_Hero
Etiketler: ,,

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

MSSQL Cursor Fetch Kullanarak Döngü ile Select İnsert Into Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar