Java Abstract Soyut Class ve Abstract Metodlar

Abstract class kullanarak nesne oluşturulamaz.Abstract class tanımlamışsak mutlaka türeyen classlarda override edilmelidir.Abstract class içinde en az bir tane abstract metod bulunması gerekir.Abstract class içinde abstract olmayan ve içi kodlu metod olabilir.Abstract sınıflarda metodun kodu yazılmaz alt sınıflarda yazılmalıdır.Aşağıdaki örneğimizde renklere dikkat edecek olursak hangi kod hangi satırı çalıştırıyor daha iyi anlarız.

Abstract Personel Sınıfı

public abstract class Personel{
public abstarct void ekle();
public void sil(){
System.out.println("Silme İşlemi yapıldı.");}}

Abstract Personelden extends edilen Doktor Sınıfı

public voidclass Doktor extends Personel{
public void ekle(){

System.out.println("Doktor eklendi");}}
Personel p=new Personel(); //Hatalı abstract class dan nesne üretilemez
Doktor d=new Doktor();
d.ekle();
d.sil();

Bir cevap yazın